قورال بېتى

T5L DGUS

T5L TA

 • TA ھالىتى يۇمشاق دېتالى تېرمىنال ياردەمچىسى_ V6.0

T5L KeilC

T5L OS

AIoT LCM

Linux

 • Linux تەرەققىيات مۇھىتى

 • buildroot-RK3566-Qt5.12.2

 • buildroot-x3288-sdk

 • buildroot-A40i-QT-sdk

 • buildroot-T113-QT5_12_5-sdk

 • Linux QT نىڭ يۇمشاق دېتال ئۆزگەرتىش قورالى

HMI

 • HMI يۇمشاق دېتالى

Android

 • ئاندىرويىد 8.1 يۇمشاق دېتال ئۆزگەرتىش قورالى

 • Android 11 Firmware ئۆزگەرتىش قورالى

 • Universal Android Buring Tool نىڭ قوزغاتقۇسى

 • ئاندىرويىد 11 USB كۆيدۈرۈش قورالى

 • ئاندىرويىد 8.1 USB كۆيدۈرۈش قورالى

 • ئاندىرويىد SD كارتىسىنى كۆيدۈرۈش قورالى

باشقىلار